Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten), registratienummer 317.09. A.

Tevens ben ik aangesloten bij het SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Klachtprocedure

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u tot een oplossing te komen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT . In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) met als licentienummer 103095R en val ik onder hun Tuchtrecht .

Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet waardoor de privacy in alle landen van de EU gelijk is. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. 

Rooz Kindertherapie Hilversum is AVG-proof en voldoet aan de maatregelen zoals door de AVG vereist.

Kindertherapie Hilversum gaat op de volgende manier om met uw privacy en de privacy van uw kind:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een paar gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard, ingaand op het moment dat uw kind 18 jaar wordt.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Naam van uw kind, adres en woonplaats
 • Geboortedatum van uw kind
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld integratieve therapie met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.